ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA

U subotu, 6. ožujka 2021. održana je redovita godišnja skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na kojoj su prihvaćena izvješća o radu i financijskom poslovanju kluba u 2020. godini, te doneseni program rada i financijski plan za 2021. godinu. Za tajnika  kluba izabran je Slaven Sabolović 9A5ACX.
Nakon proglašenja pandemije koronavirusa COVID-19 i potresa u gradu Zagrebu, klub se od 22.3.2020. uključio u HRSVKS-u (Hrvatski radioamaterski sustav veza u kriznim situacijama), u kojemu je nekoliko puta bio i upravna stanica.
Nakon što je u Hrvatskoj pokrenuta inicijativa da se 3D printeri koriste za izradu medicinske zaštitne opreme, članovi kluba izradili su na 3D printeru 200 vizira za domove zdravlja BBŽ i Grada Bjelovara, Opću bolnicu Bjelovar,  Zavod za javno zdravstvo, te za nastavnike bjelovarskih škola.
Zbog pandemije koronavirusa COVID-19, iz epidemioloških razloga nisu održani planirani Bilogorski ARG festival, te proljetni i jesenski ARG kampovi za mlade.
Kao prioritetni zadatak u 2020. godini definirano je usvajanje novih tehnika rada – digitalne radiokomunikacije i SDR-a (software defined radio). Sukladno tome, nabavljen je moderni SDR uređaj ICOM 7300, postavljena internet infrastruktura i pristupilo se automatizaciji antenskih sustava na lokaciji Otona Kučere 1.
Nastavi čitati ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA

RADIO KLUB “NIKOLA TESLA”
TRG E. KVATERNIKA 7/ 2
B J E L O V A R
Bjelovar, 25.2.2021.
Na temelju čl. 24 Statuta Kluba, sazivam redovnu godišnju skupštinu Radio kluba “Nikola Tesla”

u subotu, 6. ožujka 2021. u 11,30 sati u prostorijama
Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2
(potkrovlje iznad BBR-a, ulaz iz dvorišta)

Za Skupštinu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjednika i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
– predsjednika i 2 člana verifikacijskog povjerenstva
2. Rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
3. Usvajanje zapisnika Izborne skupštine 1.2.2020.
4. Izvješće verifikacijskog povjerenstva
5. Podnošenje izvješća:
– o radu u 2020. godini
– financijskog izvješća za 2020. godinu
6. Rasprava i usvajanje izvješća
7. Izbor tajnika kluba
8. Usvajanje plana i programa za 2021. godinu
9. Razno

Molimo da dolazak potvrdite do petka, 5. ožujka 2021. do 12 sati na mob.  098 9022 698 ili e-mail: rknikolatesla4@gmail.com

Predsjednik RK “N. Tesla”
Željko Bukvić v. r.

ČLANARINA ZA 2021.

Podsjećamo članove na obavezu uplate članarine za 2021. godinu. Odlukom Skupštine Kluba od 7.3.2015. visina klupske članarine identična je iznosu članarine HRS-a za pojedine kategorije članstva. Shodno toj odluci članarina iznosi:
– članovi stariji od 24 godine s radioamaterskim ispitom P ili A razreda 200,00 kn do 31.3.2021., poslije 31.3.2021. 240,00 kn
– članovi stariji od 24 godine bez položenog radioamaterskog ispita P ili A razreda, mladi članovi od 18 do 24 godine u 2021. godini, 100% invalidi (uz predočenje valjane isprave), nezaposleni (uz predočenje valjane isprave) i obiteljski članovi 100,00 kn do 31.3.2021., poslije 31.3.2021. 120,00 kn
– članovi mlađi od 18 godina u 2021. godini 50,00 kn do 31.3.2021., poslije 31.3.2021. 60,00 kn.
Od navedenih iznosa polovica pripada HRS-u, a polovica klubu.
Uplatu treba izvršiti na IBAN kluba HR5224020061100068235, u poziv na broj upisati vlastiti OIB, a u rubriku opis plaćanja članarina 2021. i ime i prezime.

STAV IO RK “N. TESLA” O SKUPŠTINI HRS-a

Izvršni odbor RK “Nikola Tesla” razmatrao je 10.11.2020. materijale za Skupštinu HRS-a, posebno  Izvješće  Nadzornog odbora i probleme na koje Nadzorni odbor ukazuje, kao i inicijative za bojkot skupštine.
Imajući u vidu činjenicu da je HRS savez radioamaterskih udruga, Izvršni odbor smatra da je u interesu članica održati skupštinu i usvojiti izvješća za 2019.godinu i rebalans proračuna za 2020. Problemi na koje ukazuje Nadzorni odbor nastali su u 2020. godini, a predloženim produljenjem mandata omogućava se da se na legalan način prevlada krizno stanje. U protivnom, prestankom mandata svih tijela, prestaje mandat i Nadzornog odbora, dakle  tijela koje je na vrijeme i argumentirano ukazivalo na propuste i poduzimalo aktivnosti u okviru svoje nadležnosti. O njihovom izvješću mora se u zakonskom roku očitovati tijelo kojemu je izvješće upućeno, kao i poduzeti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka.
Tko će se očitovati  u slučaju prestanka mandata? Nadalje, Izvršni odbor RK “NikolaTesla” upozorava i na zakonsku obvezu da se do 31.12. 2020. donese plan i program rada za 2021. godinu, jer u protivnom HRS ispada iz sustava javnog financiranja.
Sagledavajući sve  ove činjenice, Izvršni odbor RK “Nikola Tesla” obvezuje svoje delegate u Skupštini HRS-a da glasaju za produljenje mandata i poništavanje odluke o održavanju izborne skupštine, te za usvajanje izvješća za 2019. i rebalansa proračuna.
Izvršni odbor RK “Nikola Tesla”  daje punu podršku Nadzornom odboru, jer njegova dosadašnja aktivnost  daje nadu da će se uspjeti  prevladati postojeće stanje, a ukoliko  se bilo što zakomplicira Nadzorni odbor može po Statutu HRS-a  (Čl.49.t.6) sazvati  izbornu skupštinu.
Argumente na kojima zasniva svoju odluku Izvršni odbor smatra itekako plauzibilnima i slobodan je pozvati i ostale da ih imaju u vidu kod glasanja koje je u tijeku.