Z A P I S N I K S GODIŠNJE SKUPŠTINE 7.3.2015.

Z A P I S N I K
S GODIŠNJE SKUPŠTINE RADIO KLUBA “NIKOLA
TESLA” BJELOVAR, ODRŽANE 7.OŽUJKA 2015.
U 11 sati, U PROSTORIJAMA ZTK GRADA
BJELOVARA, TRG E. KVATERNIKA 7/2

Predsjednik kluba Željko Oršolić pozdravlja prisutne i konstatira nedostatak kvoruma, te sukladno čl. 28. Statuta Udruge, određuje stanku od pola sata. Nakon stanke konstatira se da Skupštini prisustvuje više od četvrtine članova (14 od ukupno 46), te da nazočni čine kvorum.

Prije početka rada prisutni su minutom šutnje odali počast preminulom članu Leonu Kanzleru, koji je preminuo u studenome 2014. godine.
Predsjednik kluba uručio je diplomu najmlađem operatoru Antoniu Frtalju, koji je uspješno položio ispit za P razred u siječnju 2015. godine.
U nastavku predlaže da se prvo usvoji zapisnik s prošlogodišnje izborne skupštine i Poslovnik o radu i da se zatim dalje radi po predloženom dnevnom redu, što je jednoglasno prihvaćeno.
Tajnik Željko Bukvić pročitao je zapisnik sa prošlogodišnje izborne skupštine, na koji nije bilo primjedbi, te je jednoglasno usvojen
Također je, bez primjedbi, jednoglasno usvojen Poslovnik o radu Skupštine.

Zvonimir Čamilović iznosi primjedbu da skupština može bit redovna, izvanredna ili izborna i da je u dnevnom redu izbor tri člana Izvršnog odbora . S obzirom da ima ozbiljne primjedbe na rad u protekloj godini i posebno na način rada predsjednika kluba, predlaže da se ne biraju samo tri člana Izvršnog odbora nego i predsjednik kluba i svi članovi Izvršnog odbora.
Tajnik Željko Bukvić daje obrazloženje da je Skupština sazvana kao redovna godišnja skupština na kojoj se trebaju usvojiti izvješća o radu u 2014.godini, planski dokumenti za 2015. godinu i usvojiti novi Statut usuglašen sa Zakonom o udrugama koji je stupio na snagu 1.10.2014.godine. Poštivana je procedura, predviđena Statutom kluba, za sazivanje redovne skupštine je (što ne bi bio slučaj ako bi se pretvarala u izvanrednu izbornu skupštinu), pa će se raditi po važećem Statutu kluba iz 2012. godine. Sve primjedbe na rad mogu se iznijeti u raspravi o izvješću o radu u 2014. godini.

Uz jedan glas protiv usvojen je predloženi dnevni red:
1) Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
– predsjedavajućeg i dva člana radnog predsjedništva;
– zapisničara i dva ovjerovoditelja;
2) Izvješće verifikacionog povjerenstva
3) Podnošenje izvješća:
a) o radu za 2014. godinu
b) financijskog izvješća za 2014. godinu
c) nadzornog odbora za 2014. godinu
4) Rasprava i usvajanje izvješća
5) Usvajanje novog Statuta Kluba usklađenog sa odredbama Zakona o udrugama
6) Odluka o imenovanju likvidatora
7) Odluka o članarini
8) Izbor tri člana Izvršnog odbora
9) Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2015. godinu
10)Razno

Ad1)
Željko Oršolić predložio je radna tijela Skupštine:
a) radno predsjedništvo Željko Oršolić, predsjedavajući i članovi Branko Vidović i Željko Bukvić – jednoglasno usvojeno,
b) zapisničar Željko Bukvić i ovjerovitelji zapisnika Branko Kosar i Ivan Mihoković – jednoglasno usvojeno;c) verifikaciono povjerenstvo predsjednik Zvonimir Sabolović, članovi Željka Krupka i Stipe Predanić – jednoglasno usvojeno;

Ad2)
Zvonimir Sabolović podnio je izvješće u ime verifikacionog povjerenstva i konstatirao da od 46 redovnih članova Skupštini prisustvuje 14, što je više od četvrtine, te da su prema čl. 28. važećeg Statuta kluba pravovaljani odluke i zaključci koje Skupština donese.

Ad3)
a) Izvješće o radu pročitao je i dodatno obrazložio predsjednik kluba Željko Oršolić.
Osim onoga što je navedeno u pisanom izvješću, odao je posebno priznanje članovima Izvršnog odbora koji su se redovito sastajali svakog ponedjeljka. Ako je bio kvorum bila je sjednica IO, a ako nije bilo kvoruma, bio je samo radni dogovor. Ukazao je i na promjene u načinu financiranja udruga, jer će se ubuduće iz proračuna financirati samo one aktivnosti koje predstavljaju javni interes.
b) Financijsko izvješće za 2014. godinu izradio je knjigovodstveni servis “RN” j.d.o.o. U 2014. godini ostvareni prihod iznosio je 38.228,34 kune, rashodi su iznosili 42.705,13 kuna. Razlika rashoda nad prihodima 4.476,79 kuna pokrivena je iz sredstava prenesenih iz ranijih godina.
Stanje na računu 31.12.2014. iznosilo je 5.436,43 kune
c) Predsjednik NO Željko Babić pročitao je Izvješće nadzornog odbora, u kojemu se konstatira da se knjigovodstvena dokumentacija vodi u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, da su konačno ustrojene sve knjigovodstvene evidencije, koje traži Zakon o računovodstvu, i evidencija imovine kluba (popis uređaja i druge opreme).

Ad4)
U raspravi prvi je riječ zatražio Zvonimir Čamilović. Istaknuo je da član kluba 47 godina, da je u 2 mandata bio predsjednik kluba, tajnik i član IO do sedmog mjeseca prošle godine. Nikada se u tome dugom razdoblju nije dogodilo da 14 mjeseci nije bilo primopredajnih aktivnosti, jer je predsjednik uzeo ključeve i to je razlog zašto se biraju tri člana Izvršnog odbora, jer su on i Siniša Rijetković bili opstruirani i zbog nemogućnosti rada i nezadovoljni situacijom, odstupili su iz Izvršnog odbora. Propušteno je tisuće veza, među kojima i s vrlo rijetkim DX-ovima, koji su se pojavili prošle godine poslije dvadesetak godina i tko zna kada će se opet pojaviti. Ono što je na UKV-u rađeno, rađeno je dobrom voljom Branka Kosara s njegove privatne lokacije na Kladarskom bregu. Ističe da ga je na jednom sastanku IO predsjednik zlonamjerno optužio da želi prevariti klub i da on neće raditi u klubu, dok je predsjednik Ž. Oršolić.

Željko Oršolić ocijenio je izneseno lošom insinuacijom. Nakon konstituiranja IO, prvih šest mjeseci poduzimalo se sve da se situacija vrati u normalu, koliko je to bilo moguće. Ogroman je rad uložen da se uvede red u financijsko poslovanje kluba, utvrdi stanje opreme, urede prostorije kluba, poprave uređaji. Nabavljena je vertikalna antena za klupski prostor, ali na legalan način, prema važećim zakonskim propisima, a ne mimo njih. Pojedini članovi IO zaduženi su za određene aktivnosti. Tako je Branko Kosar zadužen za UKV. Da li je g. Kosar imao problema da se izvrši bilo što od onoga što je na IO dogovoreno? Nije. Da li je Branko Vidović imao problema s realizacijom ARG aktivnosti, koje smo na IO dogovorili? Nije. Objektivno veliki problem bila je teška bolest Leona Kanzlera, voditelja KV aktivnosti, pa su za voditelje određeni Siniša Rijetković i Zvonimir. Čamilović. Program KV aktivnosti od njih smo dobili krajem lipnja i to takav koji je premašivao naše financijske mogućnosti. Kad se pokušalo na prijedlog S. Rijetkovića i Z. Čamilovića nabaviti ono najnužnije za DX lokaciju – upravljačke kutije antenskog rotatora – nastao je spor zbog neizdavanja računa od osobe od koje su ih htjeli nabaviti, a kao predsjednik nisam želio prihvatiti račun bez dokaza vlasništva robe i garancije ispravnosti. Antenske kutije su komisijski ispitane, o čemu postoji zapisnik. Obje su bile neispravne i klupska i ponuđena. Za četvrtinu iznosa koji je tražen za ponuđenu drugu antensku kutiju, otklonjen je kvar u servisu u Bjelovaru, za što je izdan račun. Ne radi samo instrument na upravljačkoj kutiji, što će se riješiti nabavkom iz inozemstva. Za sve aktivnosti koje smo dogovorili na IO, pozivani su članovi i tko god je htio mogao se priključiti.

Riječ je zatražio Krešo Kovarik, bivši član i predsjednik Kluba, sada predsjednik RK Zabok i gost na Skupštini. Istaknuo je da je bio član Kluba 28 godina i da su se i u njegovo vrijeme javljali slični problemi. Založio se da se sukobljene strane pokušaju dogovoriti izvan Skupštine, da se tenzije stišaju, ako je ikako moguće, a ako nije, bolje je da se raziđemo. U Bjelovaru imamo tri kluba, pa će biti i četvrti, mada to nije ništa dobrog donijelo. Kad je već dobio riječ, iako to nije točka dnevnog reda o kojoj se raspravlja, predložio je da se provjeri jesu li u Nacrtu statuta regulirani registar članova i način vođenja registra, te tko je zadužen za vođenje registra, s obzirom da je RK Zabok imao skupštinu prije tjedan dana i da su to pitanja na kojima je inzistirao nadležni organ državne uprave.

Željko Babić naglasio je da je i kao predsjednik NO i kao knjigovođa, zadovoljan što klub nakon gotovo 15 godina ima kolokvijalno govoreći “sređene papire”. Podsjetio je na probleme uoči prošlogodišnje skupštine i ogroman trud koji je Željko Belaj morao uložiti da bi doveo u red financijsku dokumentaciju. Sada je to napokon sređeno i tako treba i ubuduće raditi.

Željko Bukvić ponovio je ocjenu iz izvještaja o radu da je protekla godina bila godina konsolidacije. Istaknuo je da se relativno malim sredstvima postiglo mnogo, da je ARG sekcija s trećinom klupskog proračuna ostvarila impresivne rezultate, te da je rezultat toga dobivanje dva kampa na natječaju HRS-a za ARG početnike. To je ujedno i putokaz za budući rad, jer će se sredstva za pojedine aktivnosti moći dobivati preko natječaja za ponuđene programe, pri čemu će se osobito valorizirati rad s mladima. Tradicionalni oblici aktivnosti na koje smo navikli, a koji ne potpadaju pod javni interes, morat će se financirati iz vlastitog džepa.

Nakon zaključenja rasprave pristupilo se glasanju. Izvješće o radu za 2014. godinu, Financijsko izvješće za 2014. i Izvješće Nadzornog odbora za 2014. prihvaćeni su uz 12 glasova za, jedan protiv i jedan suzdržan glas.

Ad5)
Obrazloženje Nacrta statuta Kluba dao je tajnik Željko Bukvić. Istaknuo je da je Nacrt izrađen prema Nacrtu statuta HRS, te da je konzultirana savjetodavna služba časopisa “Udruga” koju mogu koristiti svi pretplatnici navedenog časopisa. Nacrt je usklađen sa Zakonom o udrugama, regulirano je pitanje članstva, način vođenja i sadržaj registra članova, upravljanje imovinom, imenovanje likvidatora itd.
U odnosu na dosadašnji Statut, poboljšana je nomotehnički neprecizna odredba o Izvršnom odboru po kojemu je tajnik bio član IO po položaju, imenovao ga je Izvršni odbor, ali nije morao biti iz redova IO, pa je bio osmi član IO. Novim statutom predviđen je IO od sedam članova i jasnije su određene nadležnosti tijela Udruge, predviđena je mogućnost da IO utvrđuje plan rada i financijski plan za narednu godinu, a Skupština ga kao najviše tijelo udruge potvrđuje, te je proširena mogućnost kontrole rada Udruge, tako da svaki član može zatražiti kontrolu rada, pa i angažiranjem vanjskih stručnjaka.
Nacrt statuta objavljen je na internetskoj stranici Kluba i do 28. veljače mogli su se dostaviti primjedbe i prijedlozi. Nadzorni odbor razmotrio je također Nacrt statuta i uputio dva prijedloga:
NO predlaže da se na kraju čl. 28 Statuta doda stavak:
“Prijedlog za izbor članova tijela upravljanja mogu istaknuti radno predsjedništvo, predsjednik kluba ili najmanje pet članova Skupštine. U izbornom postupku osigurava se poštivanje načela javnog predlaganja i utvrđivanja više predloženih od broja koji se bira.”
NO predlaže da se na kraju čl.30. Statuta doda stavak:
“Na prijedlog predsjednika Izvršni odbor može kooptirati dva člana IO, ako tijekom mandata dođe do promjena u sastavu Izvršnog odbora”.
Skupština je jednoglasno usvojila Statut Kluba s dopunama čl. 28. i 30., kako ih je predložio Nadzorni odbor.

Ad 6)
Skupština je uz jedan suzdržani glas donijela odluku o imenovanju likvidatora:
Za likvidatora Radio kluba “Nikola Tesla ” iz Bjelovara imenuje se Željko Bukvić, iz Bjelovara. K. Frankopana 25, na mandat od četiri /4/ godine.

Ad7)
Prijedlog odluke o članarini dao je tajnik kluba Željko Bukvić. Godišnja članarina Kluba iznosi 50.00 kuna, što je simboličan iznos u odnosu na članarine u nekim drugim udrugama. Predložio je donošenje odluke o visini članarine prema kojoj bi se od 1.1.2016. godine klupska članarina određivala prema visini članarine HRS-u za pojedine kategorije članova.
Odluka je jednoglasno prihvaćena.

Ad8)
Tajnik kluba Željko Bukvić obrazložio je prijedlog izbora članova Izvršnog odbora. Tijekom prošle godine jedan član Izvršnog odbora je preminuo, a dva su dala ostavke na članstvo. U dosadašnjem Statutu nije bilo odredbi o kooptiranju članova niti se isticalo više kandidata nego što se bira, pa je ostavljeno da se Izvršni odbor popuni na godišnjoj skupštini.
Željko Babić je dao dodatno obrazloženje. Istaknuo je da je član nekoliko udruga koje u statutima reguliraju da se njihova izvršna tijela popunjavaju prema broju glasova, a u slučaju promjene u sastavu izvršnog tijela, na mjesto člana koji je odstupio ili umro dolazi sljedeći prema broju glasova. Druga solucija je mogućnost kooptiranja najviše do trećine članova izvršnog tijela, koje skupština potvrđuje. Oba rješenje na prijedlog Nadzornog odbora ugrađena su u novi Statut kluba, prema kojemu je određeno da Izvršni odbor ima 7 članova, pa se do dva člana mogu se kooptirati.
Na prijedlog predsjednika Ž. Oršolića u Izvršni odbor jednoglasno su izabrani Zoran Pavlović i Ivan Rukavina, s tim da njihov mandat traje do isteka mandata ostalih članova Izvršnog odbora.

Ad9)
Zbog termina izrade programa rada i financijskih planova jedinica lokalne samouprave, morao je RK “N. Tesla” kao korisnik proračunskih sredstava dostaviti Plan rada i financijski plan za 2015. godinu. IO Kuba utvrdio je navedene planove za 2015.godinu početkom listopada, a sada ih daje Skupštini kluba na usvajanje.
U programu rada težište je na organiziranju radionica prvenstveno za mlade, organiziranju tečajeva za operatore, nastavku opremanja DX lokacije antenama za sve opsege, pravnom reguliranju korištenja DX lokacije u čemu su poduzeti prvi koraci, te pripremama za obilježavanje 60-godišnjice kluba 2016. godine. S tim u vezi formirat će se radno tijelo, koje će napraviti program proslave i tijekom 2015. prikupljati materijale za prigodnu knjigu i izložbu u Muzeju grada Bjelovara.
Za planirane aktivnosti u 2015. godini financijskim planom predviđeno je 70.000,00 kn, što je neznatno više od financijskog plana za 2014. godinu.
Program rada i financijski plan za 2015. godinu jednoglasno su prihvaćeni-

Ad10) Nije bilo pitanja ni prijedloga.

Skupština je završila u 13,05 sati.

ZAPISNIČAR  Željko Bukvić

OVJEROVITELJI   Branko Kosar i Ivan Mihoković

PREDSJEDNIK   Željko Oršolić

Odgovori