ZAPISNIK S GODIŠNJE SKUPŠTINE 24.1.2016.

 

 

Z A P I S N I K
s godišnje skupštine Radio Kluba “Nikola Tesla” Bjelovar, održane 24.1.2016. u 10,30 sati, u prostorijama ZTK Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 7/2

Predsjednik kluba Željko Oršolić pozdravlja prisutne i konstatira da u zakazano vrijeme nije prisutna natpolovična većina članova te predlaže stanku od pola sata,  u skladu s člankom 23. Statuta kluba. Nakon 30 minuta konstatira da Skupštini prisustvuje trećina članova (12 od 36) te da Skupština shodno naprijed navedenom članku Statuta može nastaviti s radom. Predlaže dnevni red s dopunom pod t. 5. – imenovanje člana Izvršnog odbora, što je jednoglasno usvojeno:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
–  predsjedavajućeg i 2 člana radnog predsjedništva
– zapisničara i dva ovjerovitelja
– verifikacionog povjerenstva
2. Izvješće verifikacionog povjerenstva
3. Podnošenje izvješća
a) o radu u 2015.
b) financijsko izvješće za 2015.
4. Rasprava i usvajanje izvješća
5.  Imenovanje člana Izvršnog odbora
6.  Usvajanje plana rada i financijskog plana za 2016.

Dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad 1. U radno predsjedništvo izabrani su Željko Oršolić, predsjednik i članovi Branko Vidović i Dalibor Tomanek.

Za zapisničara izabran je Željko Bukvić, a za ovjerovitelje  Zoran Pavlović i Ivan Mihoković.

U verifikaciono povjerenstvo izabrani su  Stipe Predanić, predsjednik i članovi Seida Obarčanin Bukvić i Željko Belaj.

Ad 2.  U ime verifikacionog povjerenstva izvješće je podnio Stipe Predanić. Od 36 članova kluba Skupštini prisustvuje 12 članova te Skupština temeljem članka 23. Statuta može donositi pravovaljane odluke.

Ad3. a) Izvješće o radu dostavljeno je s pozivom za skupštinu (u prilogu zapisnika), a usmeno ga je dopunio predsjednik Željko Oršolić. Istaknuo je dobru suradnju sa ZTK Grada Bjelovara, Gradom Bjelovarom, Vatrogasnom zajednicom Grada Bjelovara i posebno HRS-om  koji nam je povjerio organizaciju dvaju kampova za ARG početnike. Kao veliki problem istaknuo je izostanak bilo kakve komunikacije i suradnje sa ZTK BBŽ. Glavni teret aktivnosti podnio je mali tim ljudi i to uglavnom oni koji su se odazvali na skupštinu, dok je većina članova pasivna, što će se morati ubuduće promijeniti.

Željko Belaj je u ime inventurne komisije izvijestio o provedenoj inventuri i ukazao na neke primjedbe i zapažanja koje je komisija u zaključnom dijelu izvješća predložila. Prvenstveno se to odnosi na novine u načinu zbrinjavanja elektroničkog otpada, nadalje da se posudba klupske opreme članovima evidentira putem reversa te da se zaduži nekog od članova da vodi brigu o baterijama i periodično ih puni kako ne bi propale zbog ispražnjenosti kao i da redovito kontrolira baterije u uređajima. Nadalje komisija je predložila da se ispita ispravnost mnogobrojne ARG opreme male vrijednosti od koje je dio zastario ili je neispravan te da se nepotrebno na odgovarajući način zbrine.

b) Tajnik Željko Bukvić dao je preliminarno financijsko izvješće za 2015. godinu koje je u izradi u Knjigovodstvenom servisu RN, a koje će u zakonskom roku biti predano nadležnim državnim tijelima. Poslovanje u 2015. godini odvijalo se u otežanim uvjetima, jer je izostao prihod od županijske ZTK. Tijekom 2015. ostvareni su prihodi od ZTK Grada Bjelovara u iznosu od 22.500,00 kn, HRS-a za 2 kampa za ARG početnike u iznosu od 22.248,00 kn, od startnine na ARG festivalu “Bilogora 2015” 2.880,00 kn, a od članarina i dotacija 5.153,12 kn (od čega je HRS-ov dio članarine 3.150,00 kn). Ukupni prihod iznosio je 52.781,12 kn, a iz 2014. preneseno je 5.436,43 kn. U rashodima za dva ARG kampa utrošeno je 21.321,00 kn, za ARG festival 7.289,58 kn, za nabavu antena 2.982.46 kn, za nabavu i preuređenje kamp prikolice u pokretni PPS 4.400 kn, za članarine HRS (pojedinci, klupska članarina, pozivni znakovi) 4.250,00 kn, a ostali rashodi odnose se na nabavu i održavanje opreme,režije, HEP, knjigovodstveni servis ,PTT troškove, uredski materijal, održavanje WEB stranice, rashod amortizacije. Ukupni rashodi iznosili su 51.796,47 kn. Razlika prihoda nad rashodima iznosi 984,65 kn. Knjigovodstvena vrijednost komunikacijske opreme iznosi 8. 014,84 kn. Na računu je 31.12.2015. bilo 1.582,37 kn.

Ad 4.   Izvješće o radu i financijsko izvješće usvojeni su jednoglasno.

Ad 5.  Član Izvršnog odbora kluba Zvonimir Sabolović preminuo je prošle godine. Na prijedlog Izvršnog odbora i predsjednika  kluba na upražnjeno mjesto u Izvršnom odboru imenovan je Slaven Sabolović s mandatom do sljedeće izborne skupštine.

Ad 6.   Predsjednik kluba Željko Oršolić informirao je članove kluba da je plan rada i financijski plan za 2016. godinu morao biti izrađen u listopadu 2015. godine kako bi na vrijeme ušao u plan ZTK Grada Bjelovara i proračun Grada Bjelovara za 2016. godinu što je Izvršni odbor uradio, a skupština kluba ga potvrđuje. Plan predviđa prihode  i rashode u iznosu od 45.500,00 kn ( u prilogu zapisnika).

Željko Belaj je ukazao da u planu nije predviđeno dovršenje preuređenja kamp prikolice u pokretni PPS.

Primjedba je uvažena, a obrazloženje je dao predsjednik Željko Oršolić istaknuvši da će se potrebna sredstva od 10.000,00 kn prvenstveno pokušati osigurati iz donacija, a ako to ne bude dostatno, prenamjenom sredstava s pojedinih pozicija financijskog plana.

Plan rada i financijski plan prihvaćeni su jednoglasno.

Ad 7   Tajnik kluba Željko Bukvić podsjetio je na obvezu uplate članarine po odluci Skupštine kluba od 7.3.2015. koja je od 1.1.2016. identična iznosu članarine HRS-u za pojedine kategorije članova i pozvao da se članarina regulira do kraja prvog tromjesečja.

Skupština je završila u 12.25 h.

 

ZAPISNIČAR             Željko Bukvić
OVJEROVITELJI      Zoran Pavlović  i Ivan Mihoković
PREDSJEDNIK         Željko Oršolić