BILOGORA VHF

PRAVILA VHF NATJECANJA “BILOGORA”

Radio klub “Nikola Tesla” Bjelovar, 9A1GIJ-9A9D organizator je VHF natjecanja “BILOGORA”.
Termin održavanja natjecanja je treća  nedjelja u mjesecu kolovozu Vrijeme održavanja natjecanja od 7,00 do 12,00 po UTC-u.
Frekvencija – natjecanje se održava na VHF frekvencijskom području sukladno band planu 1. regije IARU-a.
Kategorije:
A – jedan operator, sve vrste rada
B – više operatora, sve vrste rada (klubovi)
C – samo FM
D – stanice izvan 9A
Vrste rada – dopuštene vrste rada su CW, SSB i FM prema postojećem band planu 1. regije IARU-a. Veze ostvarene refleksijom od mjeseca (EME), meteorskih tragova (MS), preko satelita, transpondera ili repetitora kao i cross-band veze se ne priznaju.
Dopuštena snaga predajnika mora biti u skladu sa snagom navedenom u dozvoli za rad radioamaterske stanice.
Raporti – tijekom natjecanja obavezna je izmjena raporta po RST skali, rednom broju veze (koji počinje s 001) i WW lokatora.
Bodovanje se provodi po principu 1km =1 bod. Tijekom natjecanja dozvoljena je samo 1 veza s istom stanicom bez obzira na kategoriju i vrstu rada. Duple veze moraju biti obvezno upisane u dnevnik, jasno označene i bodovane s nula bodova.
Natjecateljski dnevnici vode se u standardnom obliku sa svim potrebnim podacima veze: nadnevak, vrijeme (UTC), pozivna oznaka korespondenta, vrsta rada, predani raport i redni broj veze, primljeni raport i redni broj veze, WW lokator korespondenta, te ostvareni QRB u kilometrima.
Zbrojni list treba biti u standardnom obliku s vidljivo označenom kategorijom, WW lokatorom iz kojega je rađeno, izjavom o pridržavanju pravila natjecanja i hamspirita (podaci se unose u zaglavlje EDI datoteke).
Oduzimanje bodova ili diskvalifikacija te sve moguće sporne situacije rješavat će se u skladu naputka o pravilima VHF/UHF natjecanja 1. regije IARU-a.
Prijava natjecateljskih dnevnika provodi se isključivo u elektroničkom obliku u EDI formatu na VHF (UKV) robot na adresi www.hrvhf.net, rubrika “Contest”, opcija “Upload EDI” uz potvrdu slanja za plasman kod organizatora perioda
Rok za dostavljanje dnevnika je 8 dana po održanom natjecanju.
Obrada dnevnika i objava rezultata – Neslužbeni rezultati bit će objavljeni na web stranici hrvhf.net rubrika “Contest” (VHF ROBOT) najkasnije 15 dana od isteka roka za prijavu dnevnika. Žalbu na objavljene neslužbene rezultate moguće je predati organizatoru natjecanja u pisanom obliku najkasnije 8 dana nakon objave istih. Po isteku roka za žalbu, objavljeni neslužbeni rezultati postaju službeni. Pravo tumačenja pravila natjecanja ima isključivo natjecateljska komisija RK “Nikola Tesla” Bjelovar 9A1GIJ. Sve što nije regulirano ovim pravilima, regulira Pravilnik 1. regije IARU-a za VHF conteste.
Nagrade natjecateljima
Medaljom će biti nagrađene tri prvoplasirane stanice u svim kategorijama, a diplomom sve koje u roku pošalju dnevnik.  

Posebne odredbe
Klupska stanica RK “Nikola Tesla” pod pozivnim znakom 9A9D sudjeluje izvan plasmana u natjecanjima.
U kategoriju B – više operatora sve vrste rada, isključivo se prijavljuju sve stanice organizacija radioamatera (klubovi, udruge, društva i dr.) bez obzira koliko vrsta rada koristile u natjecanju (kategorija A i C samo za osobne /privatne/ stanice, a kategorija D mješovito).
Po isteku žalbenog roka službeni rezultati bit će objavljeni i na web stranici RK “N.Tesla” 9A1GIJ http://www.rk-nikolatesla.hr/

 

Odgovori