STATUT RK “NIKOLA TESLA”

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93 i 11/94) i Zakona o sportu (NN 94/13), Skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na sjednici održanoj dana 7.siječnja 2015. godine usvaja

STATUT
RADIO KLUBA “NIKOLA TESLA” BJELOVAR

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
– naziv, sjedište, znak Udruge
– izgled pečata
– zastupanje
– područje djelovanja
– ciljevi
– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
– javnost rada
– članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, stegovna odgovornost i način vođenja popisa članova
– tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
– način stjecanja i raspolaganja imovinom
– financijsko poslovanje Udruge
– odgovornost za obveze i štetu
– nadzor
– rješavanje sporova i sukoba interesa
– prestanak Udruge
– imenovanje likvidatora
– raspolaganje imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge
– prestanak postojanja Udruge

Članak 2.
Radio klub “Nikola Tesla” (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga tehničke kulture u kojoj se slobodno udružuju građani radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u tehničkoj kulturi u području radijske komunikacijske tehnike.

Članak 3.
Puni naziv pod kojim Udruga djeluje glasi: RADIO KLUB “NIKOLA TESLA” BJELOVAR, a skraćeni je naziv RK “N. Tesla” Bjelovar.
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 7/2 i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

Članak 4.
Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o Udrugama.

Članak 5.
Udruga je pravni sljednik prijašnje društvene organizacije Radio klub “Nikola Tesla”, osnovanog 1956. godine i preuzima sva njezina prava i obveze i imovinu.

Članak 6.
Udruga ima svoj znak.
Znak je okrugao, omeđen s lijeve i desne strane sa pleterom žuto-zlatne boje, iznad kojeg je napisano 9A, a ispod je napisano na traci omeđenoj plavom bojom CROATIA.
U sredini se nalazi krug sastavljen od crtica i točkica, simbol telegrafije, unutar kojeg se nalazi stilizirano lice crvene boje od kojega se šire radio valovi, oko kojeg je natpis Radio club “Nikola Tesla” Bjelovar, a na strani se nalazi natpis prefiks (pozivna oznaka) 9A1GIJ.

Članak 7.
Udruga ima okrugli pečat promjera 30 mm, u čijem središtu se nalazi znak stilizirano lice od kojega se šire radio valovi, oko njega uz rub ispisan je tekst RADIO KLUB “NIKOLA TESLA” BJELOVAR, a na strani se nalazi prefiks (pozivna oznaka) 9A1GIJ.

Članak 8.
Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik i tajnik Udruge, odnosno osobe koje ih zamjenjuju u slučaju njihove spriječenosti, a na temelju ovog Statuta ili Odluke nadležnog tijela.

Članak 9.
Udruga se udružuje u Hrvatski radioamaterski savez, Zajednicu tehničke kulture grada Bjelovara i Zajednicu tehničke kulture Bjelovarsko-bilogorske županije.
Udruga se može udružiti u druga udruženja s podudarnim ciljevima i djelatnostima i ako to pridonosi postizanju ciljeva djelovanja određenih ovim statutom.
Odluku o članstvu i istupanju iz članstva donosi Skupština udruge.

CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 10.
Temeljni ciljevi udruge su:
– razvitak, poticanje i promidžba radijskih komunikacijskih tehnika, osobito među mladima
– omogućavanje i stvaranje uvjeta za slobodno udruživanje građana u tehničkoj kulturi
– odgoj, obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških, informatičkih i drugih znanja i vještina
– njegovanje radioamaterskog duha i vrijednosti radioamaterizma, poticanje dobre volje i prijateljstva među građanima svih država svijeta
– sudjelovanje članova udruge u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama te u pružanju pomoći prilikom prirodnih, tehnoloških i ostalih nesreća, odnosno katastrofa

Članak 11.
Zadaci i djelatnosti Udruge su:
– sudjelovanje u ostvarivanju politike promicanja tehničke kulture
– izvanškolsko tehničko osposobljavanje građana osobito ciljani programi za učinkovito korištenje tehničko-tehnoloških dostignuća iz amaterske radijske komunikacijske tehnike
– poticanje i promicanje stvaralaštva djece i mladeži te prezentacije njihovih postignuća
– sudjelovanje u natjecanjima, izložbama i drugim oblicima djelovanja radioamatera u zemlji i inozemstvu
– poticanje i pomaganje u osnivanju novih radioamaterskih udruga
– stvaranje i unapređivanje materijalnih i drugih uvjeta slobodnog udruživanja građana radi zadovoljavanja privatnih i javnih potreba bavljenja amaterskim radijskim komunikacijama iz kreativnih i rekreativnih pobuda
– ustroj i vođenje registra članova
– obavljanje drugih zadataka utvrđenih Zakonom o tehničkoj kulturi i Zakonom o udrugama

JAVNOST RADA

Članak 12.
Rad Udruge je javan. Javnost rada ostvaruje se izvještavanjem članova putem internetske stranice Udruge, sredstava javnog priopćavanja, otvorenošću sjednica svojih tijela, kao i omogućavanjem uvida u spise članovima udruge.

Članak 13.
Svi članovi Udruge imaju pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama statuta i zakona.
Sjednice tijela Udruge su javne, osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova ili kada je to radi zaštite određenih podataka regulirano zakonom i drugim propisima.

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 14.
Član Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Pravna osoba svoje članstvo u Udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Članovi Udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daju pisanu suglasnost.

Članak 15.
Članovi Udruge mogu biti:
– redoviti članovi
– počasni članovi
– pomažući članovi
Počasnim članom Udruge može biti proglašena osoba izuzetno zaslužna za rad i razvoj Udruge, kao i ostvarivanje ciljeva i zadataka Udruge i tehničke kulture u cjelini.
Pomažućim članom Udruge može biti proglašena fizička ili pravna osoba donator odnosno sponzor Udruge.
Odluku o proglašenju počasnim i pomažućim članovima donosi Izvršni odbor Udruge.

Članak 16.
Osoba koja želi postati redoviti član Udruge podnosi ispunjenu i vlastoručno potpisanu pristupnicu /za maloljetne osobe potpisuje zakonski zastupnik ili skrbnik/ i dokaz o uplati članarine.
Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor Udruge, nakon čega se obavlja upis u Registar članova Udruge.
Registar članova Udruge vodi se elektronički i u papirnom formatu. Registar sadrži podatke o osobnom imenu, adresu, OIB, datum rođenja, pozivnu oznaku, operatorski razred, kategoriju članstva, te podatke o početku i prestanku članstva.
Na web stranici Udruge objavljuje se registar koji sadrži samo osobno ime, adresu, pozivnu oznaku i operatorski razred člana, te kategoriju članstva, početak i prestanak članstva.
Za vođenje registra zadužen je tajnik Udruge.

Članak 17.
Prava i obveze članova Udruge su:
Obveze:
– ostvarivanje ciljeva, zadatak i djelatnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
– odgovorno provođenje odluka i zaključaka tijela Udruge i preuzetih obveza
– plaćanje članarina i naknada
– skrb o unapređenju, razvitku i promicanju radioamaterizma
– čuvanje imovine Udruge
– čuvanje, podizanje i zaštita ugleda Udruge i HRS
Prava:
– sudjelovati u poslovima Udruge, birati i biti biran u tijela Udruge i HRS
– predlagati raspravo o pitanjima iz djelatnosti Udruge
– biti informiran o radu Udruge
– stjecati priznanja i nagrade za svoj rad

Članak 18.
Članstvo u Udruzi prestaje.
– istupanjem iz članstva
– isključenjem, ako član svojim djelovanjem suprotnim odredbama ovog Statuta i drugih akata
Udruge, nanese težu štetu interesima i ugledu Udruge
– brisanjem iz registra članova, ako u određenom roku ne ispuni svoje financijske obveze  prema Udruzi.

Članak 19.
O primanju i prestanku članstva u Udruzi, odluku donosi Izvršni odbor Udruge
Protiv odluke Izvršnog odbora Udruge može se podnijeti žalba Skupštini udruge.
Odluka Skupštine je konačna.

Članak 20.
Odluku o visini članarine na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Udruge.
Članarine i naknade vrijede za kalendarsku godinu za koju se uplaćuje.
Članarina se, ako se radi o produžavanju članstva, u pravilu uplaćuje do kraja prvog kvartala tekuće godine, a iznimno najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.
Članovi koji do tog roka ne produže članstvo, odlukom Izvršnog odbora Udruge brišu se iz Registra članova Udruge.

TIJELA UDRUGE

Članak 21.
Tijela Udruge su:
1. SKUPŠTINA
2. IZVRŠNI ODBOR
3. PREDSJEDNIK
4. TAJNIK
Mandat tijela Udruge traje četiri(4) godine i počinje teći od dana konstituiranja tih tijela
Ako do isteka mandata postojećih tijela ne bude konstituiran novi saziv tijela, dosadašnji saziv tijela nastavlja s obnašanjem dužnosti do konstituiranja tijela.

SKUPŠTINA UDRUGE

Članak 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu Udruge čine svi redovni članovi Udruge.

Članak 23.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, a izborna skupština svake četvrte godine. Skupština radi po poslovniku.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova.
U slučaju nedostatka kvoruma, čeka se 30 minuta i nakon toga, ako je prisutna trećina svih članova Udruge, nazočni čine kvorum, a donesene odluke i zaključci su pravovaljani.
Ako se na Skupštini odlučuje o statusnim pitanjima (prestanak rada, stečaj, likvidacija, udruživanje i sl.) za donošenje odluke potrebna je većina od ukupnog broja članova.
Skupština donosi odluke javnim glasanjem, osim kada o odluči da se o pojedinom slučaju glasa tajno.

Članak 24.
Sjednicu Skupštine saziva predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.
U zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su dužni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od primitka zahtjeva, sazvat će je predlagatelji, a odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, mjesto i vrijeme održavanja sjednice.
U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar Udruge ili 1/3 članova Udruge upisanih u registar prije isteka mandata tijelima Udruge.
Poziv za Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se najmanje deset (10) dana prije održavanja Skupštine.
U izuzetnim slučajevima Skupština se može sazvati i u kraćim rokovima.

Članak 25.
Skupštinom predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika Skupština će na početku sjednice javnim glasanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojega potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja.
Zapisnik se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 26.
Skupština udruge:
– donosi program rada Udruge
– donosi statut i njegove izmjene i dopune
– bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
– bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članove izvršnog odbora
– bira i razrješava likvidatora udruge
– biranje i razrješavanje obavljaju se po istom principu
– odlučuje o žalbama članova Udruge
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice i druge oblike povezivanja udruga
– usvaja izvješće o radu u prethodnoj kalendarskoj godini
– usvaja godišnje financijsko izvješće
– usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti
– odlučuje o prestanku rad i raspodjeli imovine Udruge
– donosi druge akte i odluke važne za rad udruge za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge

IZVRŠNI ODBOR

Članak 27.
Izvršni odbor Udruge je upravno i izvršno tijelo Udruge koje između zasjedanja Skupštine upravlja poslovima Udruge.
Izvršni odbor ima sedam /7/ članova. Predsjednik Udruge je i predsjednik Izvršnog odbora ,
Dopredsjednik, tajnik i četiri /4/ člana Izvršnog odbora biraju se na prijedlog predsjednika Udruge na mandat od četiri /4/ godine i mogu biti ponovo birani.
U slučaju spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik ili član Izvršnog odbora kojega ovlasti predsjednik Udruge.

Članak 28.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri /3/ mjeseca.
Izvršni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova.
Izvršni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Prijedlog za izbor članova tijela upravljanja mogu istaknuti radno predsjedništvo, predsjednik kluba ili najmanje pet članova Skupštine. U izbornom postupku osigurava se poštivanje načela javnog predlaganja i utvrđivanja više predloženih od broja koji se bira.

Članak 29.
Izvršni odbor :
-utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština
– bira i opoziva predstavnike u tijela organizacija u čijem radu sudjeluju predstavnici Udruge
– organizira rad i djelovanje Udruge između sjednica Skupštine Udruge
– pravovremeno utvrđuje plan i program rada te financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu, koji potvrđuje Skupština Udruge
– odlučuje o rasporedu i dinamici korištenja sredstava
– bira i razrješava radna tijela koja nisu u nadležnosti Skupštine
– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština udruge
– rješava pitanja koja nisu predviđena ovim Statutom, s tim što o tome izvještava Skupštinu Udruge na njenoj sljedećoj sjednici

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 30.
Za predsjednika Udruge može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje pet /5/ članova Skupštine.
Mandat predsjednika traje četiri /4/ godine i može biti ponovno biran.
Predsjednik Udruge predsjednik je Izvršnog odbora po položaju.
Na prijedlog predsjednika Izvršni odbor može kooptirati do dva člana IO, ako tijekom mandata dođe do promjena u sastavu Izvršnog odbora.

Članak 31.
Predsjednik Udruge:
– rukovodi radom Udruge, te predstavlja i zastupa Udrugu
– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora
– brine se o provođenju odluka i drugih akata Skupštine i Izvršnog odbora
– naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge
– potpisuje akte koje donose Skupština i Izvršni odbor Udruge
– brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge
– odgovara za zakonitost rada Udruge
– obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština ili Izvršni odbor

Članak 32.
Predsjednik je za svoj rad odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik
Mandat dopredsjednika traje četiri /4/ godine.

TAJNIK

Članak 33.
Tajnika udruge bira i opoziva Skupština na mandat od četiri /4/ godine za obavljanje stručnih i administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini, Izvršnom odboru i predsjedniku Udruge.
Tajnik vodi registar članova Udruge.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA

Članak 34.
Imovinu Udruge čine:
– novčana sredstva stečena uplatom članarine, članskih doprinosa i naknada
– dobrovoljni prilozi i darovi
– novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
– novčana sredstva koja je Udruga stekla financiranjem programa iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova ili inozemnih izvora, kao i druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
– nepokretne i pokretne stvari
– imovinska prava
Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom i u skladu sa zakonom.

Članak 35.
Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, te odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup donosi Izvršni odbor.
Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina i odluka o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanje u zakup, čija je nabavna odnosno knjigovodstvena vrijednost veća od 20.000,00 kn (dvadeset tisuća kuna), donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 36.
Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja knjigovodstva neprofitnih organizacija.

ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 37.
Za svoje obveze Udruga odgovara cjelokupnom svojom imovinom.
Članovi Udruge i njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge, za štetu učinjenu u udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

NADZOR

Članak 38.
Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt Udruge, ovlašten je upozoriti nadležno tijelo Udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti otklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostave pisanog zahtjeva i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 39.
Ukoliko između članova Udruge dođe do spora koji je vezan uz djelovanje Udruge, članovi će spor nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome ne uspiju, mogu rješavanje spora povjeriti ad hoc imenovanom vijeću za mirenje ili vanjskom miritelju, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu raspolagati.

Sukobom interesa u Udruzi smatra se situacija kada članovi Udruge, kao i članovi tijela Udruge u obavljanju svojih dužnosti dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a na uštrb interesa drugih članova Udruge. O svakom sukobu interesa odlučuje se zasebno.
Odluku iz st. 1. i 2. ovog članka u prvom stupnju donosi ad hoc vijeće za mirenje ili vanjski miritelj, a u drugom stupnju nadležna je Skupština Udruge.

PRESTANAK UDRUGE
Članak 40.
Razlozi za prestanak djelovanja Udruge su:
– Odluka Skupštine o prestanku rada Udruge
– pripajanje drugoj Udruzi
– u slučajevima propisanim zakonom

LIKVIDATOR

Članak 41.
Postupak likvidacije Udruge provodi se kada nastupe okolnosti iz čl.40. ovog statuta.
Likvidator je fizička ili pravna osoba, koju imenuje i opoziva Skupština Udruge, i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra.
Nad Udrugom se može provesti i skraćeni postupak likvidacije, uz pismenu suglasnost svih članova Izvršnog odbora.

RASPOLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE

Članak 42.
Udruga prestaje postojati brisanjem iz registra udruga.
Prestankom postojanja Udruge imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje na čuvanje Zajednici tehničke kulture grada Bjelovara, dok je ne preuzme pravni sljednik iz st. 3. ovog članka.
Ako pravni sljednik Udruge ne počne s djelovanjem u roku od 24 mjeseca od prestanka djelovanja Udruge, sav novac i imovina postaju trajno vlasništvo Zajednice tehničke kulture grada Bjelovara.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 43.
Statut kao i ostale akte Skupština donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština, Izvršni odbor, predsjednik i pet (5) članova Udruge.
Izmjene i dopune Statuta donose se na način i po postupku kao što je i usvojen Statut.
Isključivo pravo tumačenja Statuta ima Skupština Udruge, a pravo tumačenja ostalih akata ima tijelo Udruge koje ih je donijelo Statut i drugi akti obvezno se objavljuju na internetskoj stranici Udruge.

Članak 44.
Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja, a prestaje važiti Statut Radio kluba “Nikola Tesla” od 15.01.2012.godine.

U Bjelovaru, 07.03.2015.

Odgovori