Arhiva kategorije: STATUT KLUBA

Nacrt Statuta RK “Nikola Tesla”

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19, 151/22), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94, 38/09) i Zakona o sportu (NN 141/22), Skupština Radio kluba “Nikola Tesla”, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2023. godine usvaja

STATUT

RADIO KLUBA “NIKOLA TESLA” BJELOVAR

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom uređuje se:
– naziv, sjedište, znak Udruge
– izgled pečata
– zastupanje
– područje djelovanja
– ciljevi
– djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
– javnost rada
– članstvo, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak prava, obveze i odgovornosti, stegovna odgovornost i način vođenja popisa članova
– tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, način izbora i opoziva, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata, te način sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
– način stjecanja i raspolaganja imovinom
– financijsko poslovanje Udruge
– odgovornost za obveze i štetu
– nadzor
– rješavanje sporova i sukoba interesa
– prestanak Udruge
– imenovanje likvidatora
– raspolaganje imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge
– prestanak postojanja Udruge

Članak 2.
Radio klub “Nikola Tesla” (u daljnjem tekstu: Udruga) je udruga tehničke kulture u kojoj se slobodno udružuju građani radi ostvarivanja svojih osobnih i zajedničkih potreba i interesa u tehničkoj kulturi u području radijske komunikacijske tehnike.
Članak 3.
Puni naziv pod kojim Udruga djeluje glasi: RADIO KLUB  “NIKOLA TESLA” BJELOVAR, a skraćeni je naziv RK “N. Tesla”  Bjelovar.
Sjedište Udruge je u Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 7/2 i djeluje na području Bjelovarsko-bilogorske županije.
Članak 4.
Udruga je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske, sukladno Zakonu o Udrugama.
Članak 5.
Udruga je pravni sljednik prijašnje društvene organizacije Radio klub “Nikola Tesla”, osnovanog  1956. godine i preuzima sva njezina prava, obveze i imovinu.
Nastavi čitati Nacrt Statuta RK “Nikola Tesla”

PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

Na temelju novog Zakona o udrugama (N.N.74/2014.), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (N.N.4/2015.), Klasifikacije djelatnosti udruga (N.N.4/2015.), Zakona o materijalnom financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (N.N.121/2014.) i Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (N.N.1/2015.), Izvršni odbor RK “N. Tesla” usvojio je

PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”

Nastavi čitati PRIJEDLOG STATUTA “RK NIKOLA TESLA”